Hopp til innholdet

Hvem er elevene med stort læringspotensial?

Det finnes mange ulike begreper for å omtale elever som er på et faglig høyere nivå enn andre elever. Eksempler på dette e er evnerike elever, talentfulle elever, sterke elever, svært intelligente elever, høyt presterende elever og elever med akademisk talent.

Dette er på mange måter en veldig heterogen gruppe elever. Noen av elevene har generelt sett høy IQ, andre har et særskilt talent i ett fag, mens andre igjen har talent utenom det vanlige innenfor flere akademiske fag. Noen elever kan i tillegg til sin evner ha vansker som blant annet dysleksi og ADHD. Elever kan kan for eksempel ha stort læringspotensial, men lav motivasjon eller lav sosial funksjonsevne. Det finnes derfor ikke én løsning som passer for alle elever med stort læringspotensial. For å tilpasse opplæringen til deres evner og nivå må vi først identifisere og kartlegge eleven og elevens utgangspunkt, både faglig og psykososialt.

Elever med et stort læringspotensial er ikke det samme som skoleflinke elever. De skoleflinke kjennetegnes ofte ved at de er velfungerende i klasserommet, jobber hardt, har generelt høy motivasjon, fullfører oppgavene sine og presenterer på en god måte (Sousa, 2009). De har også som oftest gode resultater på tester og nasjonale prøver, gode relasjoner til sine lærere og medelever og et godt selvbilde. De er gjerne gode på selvregulering, og har få sosiale problemer.

Derfor er det svært viktig å ha med seg at elever med stort læringspotensial er ikke nødvendigvis høytpresterende. Elever med stort læringspotensial er konseptuelle tenkere, opptatt av «hvordan» og «hvorfor» spørsmålene i verden. De hungrer etter svar og aksepterer ikke at ting «bare er sånn». Deres evne til å fordype seg i sine interessefelt gjør at de ofte kan mer enn den gjengse voksne om temaer og fagfelt de finner spennende, og bruker store deler av deres fritid på sine interessefelt. 

Elever med stort læringspotensial utgjør 10 – 15% av elevpopulasjonen. De er ikke nødvendigvis de flinkeste elevene i klassen som har toppkarakter, men de har et stort potensial til å oppnå fantastiske resultater i ett eller flere fag, og på et nivå som er mye høyere enn jevnaldrende hvis de får riktig tilpasset opplæring og støtte i skolen (NOU, 2016)*. Elever med stort læringspotensial motiveres sjeldent av karakterer. Deres motivasjon kommer fra deres indre behov for å lære, oppdage og undre. Karakterer er derfor et dårlig mål på elever med stort læringspotensial. Karakterer baserer seg på reproduksjon av kunnskap, noe disse elevene ofte mistrives med. I gruppen på 10- 15% inkluderer vi også 2-5% av elevene som har intelligens høyere enn 130 i IQ.

Elever med stort læringspotensial har en del karakteristikker som skiller dem fra andre elever som for eksempel;

 • en indre motivasjon for å lære som gjør at de ikke alltid bryr seg om karakterer.
 • veldig opptatt av «hvorfor» ting skjer
 • tilegner seg ny kunnskap rakst
 • trives med komplekse oppgaver
 • kan kritisere medelever og lærerens beslutninger og konklusjoner.
 
George Betts og Maureen Neihart har laget ek oversikt med seks forskjellige arketyper elever med stort læringspotensial som jeg anbefaler å også lese etter denne artikkelen. Arketypene finner du her.

Skoleflink

 • kan svarene
 • er interessert
 • er oppmerksom
 • har gode ideér 
 • arbeider hardt
 • svarer på spørsmålene
 • er på toppen i alderstrinnet
 • lytter med interesse
 • lytter lett
 • 6-8 repetisjoner før mestring
 • forstår ideér 
 • liker jevnaldrende
 • forstår meningen
 • fullfører oppgaver
 • er mottakelig
 • kopierer presist
 • liker skolen
 • tar til seg informasjon
 • tekniker
 • husker godt
 • foretrekker enkle «rett fram» framstillinger av fagstoffet
 • er bevisst
 • er fornøyd med egen læring
 • oppfører seg som man skal
 • liker rutine

Stort læringspotensial

 • stiller spørsmålene
 • er svært nysgjerrig
 • er mentalt og fysisk involvert
 • har ville og rare ideér
 • er leken, og mister tidvis fokus om ikke interessert
 • diskuterer detaljert, utbroderer
 • er forbi alderstrinnet
 • viser sterke følelser og meninger
 • vet allerede
 • 1-2 repetisjoner før mestring
 • bygger abstraksjoner
 • foretrekker eldre barn/voksne
 • trekker slutninger
 • starter prosjekter
 • er intens
 • skaper nytt
 • liker læring
 • bearbeider informasjon
 • oppfinner
 • gjetter godt
 • trives best med kompleksitet
 • er ivrig observerende
 • er selvkritisk, og kritisk mot andre
 • blir ofte innesluttet eller klassens klovn
 • kan kjempe mot rutiner

I tillegg til positive karaktertrekk og adferd kan disse elevene utvise negativ adferd som kan gjøre det vanskelig for lærere å tenke at dette er elever med stort læringspotensial. Under finner man en tabell som setter opp karaktertrekk mot positiv og negativ adferd, noe som kan hjelpe stort i identifiseringsprosessen.

KARAKTERTREKK

POSITIV ATFERD

NEGATIV ATFERD

Meget nysgjerrig
Stiller mange spørsmål
Inkvisitorisk
Husker detaljer
Stiller upassende spørsmål
Deltar lite i gruppearbeid
Lar seg lett distrahere
Abstrakt tenker
Gjør generaliseringer
Prøver ut ideer
Stiller spørsmål ved andre
Stiller spørsmål ved autoriteter
Fleksibel tenker
Har mange strategier for å finne ut av noe
Manipulerer mennesker og situasjoner med ulike strategier
Avansert bruk av humor
Liker voksenhumor
Forstår lærerens humor og vitser
Bruker humor på andres bekostning
Godt utviklet ordforråd
Er aktivt involvert i diskusjoner
Liker diskusjoner om voksne tema
Er sjefete eller overbærende i samarbeidssituasjoner
Avansert lesekompetanse
Leser mye og ofte
Har et avansert ordforråd
Har en svært god leseforståelse
Leser hele tiden, overalt
Unngår samarbeid med andre
Kunnskapstilegnelse, lærer fort
Forstår kjernestoffet raskt
Gjengir detaljerte fakta
Slurver
Forstyrrer andre
Dominerer klassediskusjoner
Stort oppmerksomhetsspenn
Konsentrerer seg og fokuserer på et interesseområde i lange perioder av gangen
Lar seg lett avlede dersom oppgaven ikke er interessant
Uavhengig
Er selvstendig
Fokuserer på oppgaven
Deltar lite i diskusjoner eller gruppearbeid
Er lite samarbeidsvillig i gruppearbeid
Særlig ansvarsbevisste
Setter realistiske mål
Aksepterer sine egne begrensninger
Er tolerant ovenfor medelever
Er selvkritisk
Er perfeksjonistisk når oppgaver skal fullføres
Har urealistiske forventninger til andre medelever
Sterke følelser og meninger
Lytter til andre
Viser omtanke og interesse
Tar hensyn til andres perspektiver
Er oppmerksom på andres følelser
Sier ifra på en upassende måte
Overreagerer på andres kommentarer og reaksjoner
Er konfronterende
Sterk rettferdighetssans
Har medfølelse for andre som ikke er like heldig stilt.
Vil "redde verden"
Forsvarer andre barn som de synes blir behandlet dårlig
Stiller spørsmål ved regler i lek og spill
Blir frustrert når andre ikke følger reglene
Spør eldre elever eller voksne for å løse utfordringer de synes er urimelige
Original og kreativ
Tenker "ut av boksen"
Ser problemer på en helhetlig måte
Knytter sammen tanker og følelser
Aksepterer ikke "status quo"
Viker fraværende, dagdrømmer
Stiller spørsmål
Er uorganisert
Stor læringshunger
Vil vite mest mulig om et tema
Er ekspert på et tema ved å lese seg opp og snakke med andre
Vil heller fokusere på temaer som interesserer dem enn arbeidet i klasserommet
Belærer andre og forteller dem at de tar feil

Vår pedagogiske visjon

Alle barn og unge har rett på undervisning tilpasset deres faglige nivå slik at de kan oppleve mestring og utfordring som tilrettelegger for økt interesse i fagene. Dette mener vi lar seg best gjøre ved en praktisk og tverrfaglig tilnærming til undervisningen, med utstrakt bruk av åpne oppgaver.