Hopp til innholdet

Arketyper – elever med stort læringspotensial

Begavede barn blir vanligvis diskutert som en udifferensiert gruppe. Når man diskuterer elever med stort læringspotensial har det en tendens til å være på grunnlag av forskjeller i intellektuelle evner, talenter og interesser snarere enn fra et fullstendig og holistisk synspunkt når det gjelder atferd, følelser og behov. For eksempel kan elever være kreativt begavet, intellektuelt begavet, ha en lærevanske eller funksjonshemming og være bevaget, eller kunstnerisk begavet. Elever med stort læringspotensial er en elevgruppe like heterogen som enhver annen klasse eller gruppe med elever, og en av de få fellestrekkene de har er deres evne til rask progresjon i faget og et tilnærmet fravær av behov for repetisjon. 

George Betts og Maureen Neihart utviklet i 1988 seks profiltyper elever med stort læringspotensial. De har siden den gang gjennomgått flere revisjoner, men forskningen faller stadig tilbake på profiltypene til Betts&Neihart. Formålet med profiltypene er å beskrive en teoretisk modell for å profilere de begavede og talentfulle som skiller begavede individer på grunnlag av atferd, følelser og behov. Denne modellen ønsker å øke bevisstheten blant lærere og foreldre om forskjeller mellom begavede barn og gi retningslinjer for å identifisere begavede barn. Den kan også brukes til å utvikle passende pedagogiske mål for de begavede. Profiltypene tilbys som en generalisering for å lette oppgaven med å identifisere og veilede begavede barn i alle aspekter av utviklingen. De er ikke ment å beskrive noen barn fullstendig, og det er veldig viktig å ha med seg videre at ingen barn vil noensinne passe fullstendig inn i en profiltype eller beskrivelse. Mest sannsynlig vil barn flest utvise trekk fra flere profiltyper. 

De seks forskjellige arketypene elever med stort læringspotensial er som følger:

Disse har alle forskjellige kjennetegn, utfordringer og anbefalte tilnærmingsmåter.

Nederst på denne siden finner du en A3-plakat som oppsummerer de seks arketypene. Denne er nestlastbar som en PDF her.

Type 1 - Den suksessfulle

Følelser og holdninger

 • Kjedsomhet
 • Avhengig av ledelse
 • Ytre motivasjonsfaktorer
 • Positivt selvbilde
 • Engstelig
 • Selvkritisk
 • Mindre selvbevisst
 • Føler skyld for feil og lave prestasjoner
 • Motiveres av karakterer

Atferd

 • Forholdsvis høy måloppnåelse
 • Unngår risiko
 • Velger trygge aktiviteter
 • Aksepterer systemet og innretter seg
 • Liker struktur
 • Søker anerkjennelse fra lærer(e)
 • Får gode karakterer

Behov

 •  Å bli utfordret
 • Å bli bevisstgjort lave prestasjoner/mangler
 • Å ta risiko
 • Øke selvsikkerhet
 • Lære å ta mer ansvar
 • Utvikle kreativiteten
 • Studieteknikk for vanskelig tema
 • Selvinnsikt

Andres oppfatning

 • Likt av lærere
 • Likt av medelever
 • Generelt elsket og akseptert av foreldrene
 • Overvurderer elevens evner
 • Vil klare seg bra på egenhånd
 • Foreldre overvurderer i noen tilfeller

Tilnærming hjemme

 • Foreldre må tørre å gi slipp
 • Gi frihet
 • Gi erfaring med risiko
 • Tørre å la barnet tørre og feile
 • Underbygge og bekrefte barnets evne til å takle utfordringer

Tilnærming på skolen

 • Gi faglig dybde og bredde
 • Akselerering og forsering
 • Tilpassede opplegg
 • Jobbe med læringsstrategier
 • Gis tid med likesinnede
 • Mentorordninger
 • Kognitiv trening

Type 2 - Den utfordrende

Følelser og holdninger

 • Kreativ!
 • Kjeder seg og frustrert
 • Selvbilde går opp og ned
 • Utålmodig og selvbeskyttende
 • Sensitiv for omgivelsene
 • Ønsker å rette opp i urettferdighet
 • Mer psykisk sårbar
 • Motiveres ikke av karakterer

Atferd

 • Dårligere oppførsel og selvdisiplin
 • Utfordrer autoriteter
 • Stiller spørsmål ved regler
 • Direkte i atferd
 • Humørsvingninger og dårlig selvkontroll
 • Utmerker seg i tema av interesse
 • Står opp for overbevisninger
 • Kan være i konflikt med jevnaldrende

Behov

 • Å bli knyttet til andre
 • Å lære takt og tone, fleksibilitet og selvkontroll
 • Støtte for kreativitet
 • Mindre press for å innrette seg
 • Mellommenneskelige ferdigheter
 • Rammer og grenser

Andres oppfatning

 • Rebell
 • Atferdsutfordringer
 • Kreativ
 • I konflikter
 • Dårlig disiplin
 • Ofte likt av jevnaldrende
 • At de endrer atferd
 • Blir ikke sett på som en med stort læringspotensial
 • Undervurderer presentasjoner
 • Ønsker at de innretter seg

Tilnærming hjemme

 • Respekt for ønskene deres
 • Aksept og forståelse
 • Tillate at de følger lidenskapene sine
 • Lære god oppførsel med eksempelets makt
 • Familieprosjekter
 • Gi ansvar og vis tiltro
 • Bygg opp under styrker
 • Anerkjenn psykisk sårbarhet og ta affære om nødvendig

Tilnærming på skolen

 • Toleranse
 • Koble til lærere med riktig personlighet, erfaring og utdanning
 • Direkte og klar kommunikasjon
 • Aksepter følelser
 • Mer åpne oppgaver og dybde
 • Veiledning som bygger utholdenhet
 • Gi mestring
 • Direkte instruksjon i mellommenneskelige ferdigheter

Type 3 - Den skjulte

Følelser og holdninger

 • Ønske om å tilhøre en gruppe
 • Føler press og usikkerhet, konflikt og skyld
 • Usikre på egne følelser
 • Verdsetter ikke, eller reduserer egne følelser
 • Ambivalent til egne prestasjoner
 • Er usikre på sosiale tvetydigheter og konflikter

Atferd

 • Fornekter egne evner
 • Ønsker ikke å delta i tilpassede opplegg for elever med stort læringspotensial
 • Motstår utfordringer
 • Bytter vennekretser
 • Knytter seg ikke til lærere eller klassen
 • Usikker på egen retning/hva man vil i livet
 • Konfliktsky

Behov

 • Frihet til å velge
 • Ta tak i konflikter
 • Ble selvbevisst eget følelsesliv
 • Bli støttet for evner og styrker
 • Bli plassert med andre elever med stort læringspotensial
 • Akseptere seg selv
 • Å bli hørt

Andres oppfatning

 • Enten oppfattet som ledere, eller sett på som en gjennomsnittlig elev og med stort læringspotensial
 • En som innretter seg
 • Stille og forsiktig
 • Lite risikovillig
 • Motsetter seg føring

Tilnærming hjemme

 • Kulturell megling
 • Rollemodeller med stort læringspotensial og høy måloppnåelse
 • Hjelp til planlegging av utdanning og karriere
 • Aksept
 • Bli gitt frihet til å velge
 • Vis aksept for elevenes erfaringer og oppfatninger
 • Ikke sammenlign med søsken

Tilnærming på skolen

 • Sett tema i samfunnsfaglig kontekst
 • Ikke tving til SLP spesialundervisning
 • Rollemodeller
 • Hjelp til å utvikle grupper med likesinnede
 • Åpne diskusjoner
 • Benytt interessene deres i undervisningen
 • Instruer i mellommenneskelige ferdigheter

Type 4 - I risiko for dropout

Følelser og holdninger

 • Deprimert
 • Oppfarende
 • Dårlig selvbilde
 • Selvbeskyttende
 • Isolert
 • Ikke akseptert
 • Motsetter seg autoriteter
 • Motiveres ikke av karakterer
 • Problematisk atferd

Atferd

 • Høyt fravær
 • Fullfører ikke oppgaver
 • Har interesser utenfor skolen
 • Følger ikke med, fraværende
 • Kan ha selvskadende oppførsel
 • Isolerer seg selv
 • Er kreativ
 • Selvkritisk og kritisk til andre
 • Svært varierende kvalitet i arbeid

Behov

 • Bytte miljø
 • Tilpassede program
 • Mye støtte
 • Andre muligheter og alternativer i hverdagen
 • Individuell rådgivning og/eller familieterapi
 • Kortsiktige mål
 • Lære ansvarlighet

Andres oppfatning

 • Voksne er oppgitte
 • Dårlig inntrykk hos andre elever
 • Sett på som einstøinger, dropout’s og tapere
 • Opprørske
 • Er skeptiske til dem
 • Er bekymret for dem

Tilnærming hjemme

 • Involvering fra foreldre
 • Vær oppmerksom på skadelig oppførsel
 • Prat med elev
 • Vurder rådgivning og familieterapi
 • Utforsk familieroller
 • Ansvarliggjør
 • Unngå straff
 • Vis tillit og overvinn utfordringer sammen
 • Jobb med forholdet
 • Unngå maktkamper

Tilnærming på skolen

 • Ikke senk forventningene
 • Langsiktige tiltak
 • PPT
 • Diagnostisk testing
 • Alternative undervisningsmetoder
 • Akademisk coaching
 • Premier utholdenhet
 • Vær åpne for alternative tilnærmingsmåter

Type 5 - Den dobbelteksepsjonelle

«En elev som både innhar sterke evner og har en diagnose eller lærevanske.» – Foley-Nicpon et al., 2011

Dobbelteksepsjonelle elever er elever med stort læringspotensial som også har en lærevanske, psykisk eller fysisk utfordring. De kan ha et dårlig utviklet språk, eller være minoritetsspråklige. 

Disse elevene blir typisk ikke identifisert som elever med stort læringspotensial og faller ofte mellom to stoler. Grunnet deres utfordringer får de ikke vist sine evner og sitt potensial, og grunnet deres evner blir deres utfordringer sjeldent identifisert og tilpasset til. Dessverre ser vi at skolen ofte fokuserer på elevens svakheter og mangler i stedet for deres potensial. 

Følelser og holdninger

 • Tillært hjelpesløshet
 • Frustrasjon og sinne
 • Følelse av underholdenhet
 • Uvitende om egne evner
 • Dårlig akademisk selvbilde
 • Ser på seg selv som tapere
 • Lav selvtillit
 • Ingen følelse av tilhørlighet

Atferd

 • Oppfatter raskt
 • Varierende kvalitet i arbeid
 • Virker gjennomsnittlig eller under
 • Forstyrrende eller ukonsentrert i undervisningen
 • Er gode problemløsere
 • Liker kompleksitet og «rariteter»
 • Er uorganisert
 • Jobber tregt

Behov

 • Fokuser på styrker
 • Følelse av mestring
 • Støttegruppe for GT
 • Ferdighetsutvikling
 • Tett oppfølging, spesielt ved ADHD
 • Jobb med utholdenhet
 • Miljø som verdsetter og utvikler interesser og styrker

Andres oppfatning

 • Krever for mye
 • Sett på som «rar»
 • Undervurdert potensial
 • Sett på som hjelpesløs
 • Unngås av både jevnaldrende og lærere
 • Ikke sett på som en elev med stort læringspotensial
 • Anses for å kreve mye oppfølging
 • Omgivelser ser bare «problemet» (lærevanske, diagnose, funksjonshemming)

Tilnærming hjemme

 • Jobb med ønsket om å lykkes
 • Anerkjenn og bekreft evner
 • Gi utfordringer der eleven har styrker
 • Ikke avvis mulighet for høyere utdanning
 • Støtt eleven på skolen
 • Vis engasjement
 • Premier selvkontroll
 • Jobb med å sette, og nå, realistiske mål

Tilnærming på skolen

 • Jobb med ønsket om å lykkes
 • Fokuser på elevens store læringspotensial i tillegg til elevens utfordring(er)
 • Plassering i grupper med andre med stort læringspotensial
 • Bruk alternative læringsmetoder og læringssituasjoner
 • Vurder selvstyrt læring
 • Lær eleven å stå opp for seg selv
 • Jobbe med å sette, og nå, realistiske mål

Type 6 - Den autonome

Følelser og holdninger

 • God selvinnsikt
 • Entusiastisk
 • Likt av andre
 • Har et ønske om å lære
 • Tør å gjøre feil
 • Indre motivasjon
 • Godt forhold til medelever
 • Finner personlig glede i læring

Atferd

 • Har gode sosiale ferdigheter
 • Jobber uavhengig
 • Utvikler egne kortsiktige og langsiktige mål
 • Trenger ikke anerkjennelse
 • Tenker kreativt og kritisk
 • Er utholdende
 • «Produserer» egen kunnskap
 • Har god selvinnsikt

Behov

 • Trives med variasjon og utfordringer
 • Er uavhengig
 • Feed back på egne styrker og muligheter
 • Tilrettelegging for fortsatt utvikling

Andres oppfatning

 • Likt av lærere
 • Likt av medelever
 • Generelt elsket og akseptert av foreldrene
 • Overvurderer elevens evner
 • Vil klare seg bra på egenhånd
 • Foreldre overvurderer i noen tilfeller

Tilnærming hjemme

 • Støtt opp om eleven på skolen og ellers
 • Vis utdanning og yrkesmuligheter som finnes innenfor elevens interessefelt
 • Tillat venner i alle aldre
 • Unngå begrensninger i tid og rom for læring
 • Gjør familieprosjekter og vær inkluderende
 • Lytt til eleven
 • Ikke hold igjen eleven

Tilnærming på skolen

 • Ha en langsiktig plan for tilrettelegging for eleven
 • Unngå begrensninger i tid og rom for læring
 • Bruk dybde og tverrfaglighet
 • Akselerasjon og forsering
 • Vurder alternative undervisningsmetoder og opplæringsarenaer
 • Lytt til eleven
 • IKKE hold igjen eleven!

Under ser du en A3-plakat som oppsummerer arketypene, deres følelsesbilde og deres behov. Denne er nestlastbar som en PDF.